e-mail sitemap strona gwna


Jêzyk angielski

Piotr Kubacki
Cena: 19.97 z
stron: 228

obszerniejsze informacje o ebooku

Repetytorium gramatyczne dla ¶redniozaawansowanych i zaawansowanych.


Odkryj æwiczenia dziêki którym lepiej przygotujesz siê do matury z angielskiego i egzaminów FCE.

Z pewno¶ci± nie raz s³ysza³e¶ o ró¿nych metodach dziêki którym mo¿na nauczyæ siê szybciej jakiego¶ obcego jêzyka. No có¿, niektóre techniki rzeczywi¶cie s± pomocne i sprawiaj±, ¿e nauka jêzyka jest efektywniejsza.

Nie oznacza to jednak, ¿e istnieje jaki¶ „cudowny” sposób dziêki któremu nauczy³by¶ siê jêzyka bez wysi³ku. I czy tego chcesz czy nie poprawne mówienie wi±¿e siê z mówieniem gramatycznym.

Oczywi¶cie zawsze znajd± siê osoby, które stwierdz±, ¿e gramatyka jest im niepotrzebna i ¿e bez niej potrafi± siê jako¶ dogadaæ. No w³a¶nie – „jako¶”. Ale chyba nie o to Ci chodzi, prawda?

Skoro trafi³e¶ na t± stronê to zapewne chcia³by¶ umieæ poprawnie mówiæ i pisaæ po angielsku. Poprawnie czyli gramatycznie. A z nauk± gramatyki zwi±zana jest konieczno¶æ robienia ogromnej liczby æwiczeñ.

Dziêki repetytorium bêdziesz móg³ przeæwiczyæ najwa¿niejsze zagadnienia gramatyki jêzyka angielskiego: czasy gramatyczne, tryby warunkowe, mowê zale¿n±, stronê biern±.

Je¶li przygotowujesz siê do pisemnej i ustnej matury z jêzyka angielskiego na poziomie rozszerzonym lub egzaminów typu FCE ten eBook jest z pewno¶ci± dla Ciebie.

Na pocz±tku ka¿dego rozdzia³u znajdziesz szczegó³owe informacje na temat danego zagadnienia gramatycznego.

Nastêpnie mo¿esz sprawdziæ swoj± wiedzê dziêki ró¿nym typom æwiczeñ (najczê¶ciej wystêpuj±cych na egzaminach) takich jak np.: multiple choice, paraphrasing, error correction, fragment translation.

Oczywi¶cie do wszystkich zadañ s± rozwi±zania!

Æwiczenia w formie eBooka s± wygodne i praktyczne, poniewa¿ mo¿esz wydrukowaæ tylko tyle, ile danego dnia zamierzasz rozwi±zaæ. Nie musisz nosiæ ca³ej ksi±¿ki przy sobie. Mo¿esz te¿ rozwi±zywaæ dane zadanie tyle razy, ile potrzebujesz – po prostu drukujesz je ponownie.


Wicej informacji
Cena: 19.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Nauka jêzyków obcych

Niemieckie s³ówka (9.97z)
Business English dla ka¿dego (24.97z)
Angielskie czasy (19.97z)
Pu³apki i ciekawostki jêzyka niemieckiego (14.97z)
SuperMemo 98 Skuteczna nauka angielskiego (0.00z)
Mowa zale¿na jest prosta! (19.97z)
Angielskie zwroty (14.97z)
Okresy warunkowe s± proste! (19.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne i Angielskie przyimki (15.90z)
Angielskie formu³y konwersacyjne (9.97z)
W³oskie s³ówka (9.97z)
Angielskie s³ówka (19.97z)
Matura ustna z jêzyka angielskiego (19.97z)
Strona bierna jest prosta! (19.97z)
Wyra¿enia przyimkowe w jêzyku angielskim (14.97z)
Hiszpañskie s³ówka (19.97z)
Szybka nauka jêzyków obcych (29.90z)
Angielskie przyimki (prepositions) (9.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej