e-mail sitemap strona gwna


Angielskie s³ówka

Pawe³ Sygnowski
Cena: 19.97 z
stron: 118

obszerniejsze informacje o ebooku

Jak zapamiêtaæ 200 angielskich s³ów, zwrotów i wyra¿eñ w 100 minut?


Jezyk angielski jest ³atwy. Angielski to jeden z najwa¿niejszych jêzyków ¶wiata. Wykorzystaj techniki pamieciowe do nauki s³ówek i wyra¿eñ. Poznaj jezyk angielski.

Dlaczego nauka angielskiego sprawia Ci tyle k³opotów?


Nauk± angielskiego zajmujê siê w praktyce ju¿ wiele lat, pocz±wszy od czasów szkolnych, a skoñczywszy na tera¼niejszo¶ci.

Obserwuj±c swoje postêpy, a raczej ich brak, na tle osi±ganych postêpów przez rówie¶ników, mog³em stwierdziæ, ¿e wcale nie by³em taki najgorszy. Jednak¿e - po w sumie 7 latach nauki j. angielskiego - w dalszym ci±gu nie mog³em pochwaliæ siê jego znajomo¶ci± i ogromne trudno¶ci sprawia³o mi prowadzenie rozmowy w tym jêzyku.

Wielokrotnie nachodzi³o mnie to pytanie: dlaczego tak w³a¶nie jest? Znalezienie odpowiedzi zajê³o mi wiele czasu, po którym dosz³em do wniosku, ¿e skoro efekty s± nie takie, jakie byæ powinny, to znaczy, ¿e ca³y system, czy te¿ sposób nauczania jêzyka obcego w szkole, jest z³y - nic nie warty. (Ju¿ czujê na sobie te piorunuj±ce spojrzenia nauczycieli :-)

Jak wygl±da nauczanie angielskiego w szkole?


Przypatrzmy siê przez chwilê, jak wygl±da ten sposób nauczania. Przede wszystkim koncentracja na lekcji danego jêzyka obcego w szkole, jest skierowana g³ównie w stronê poprawno¶ci gramatycznej. Typowa lekcja sprowadza siê do ods³uchania, a nastêpnie przeczytania na g³os okre¶lonego tekstu w danym jêzyku. Pó¿niej - ma miejsce omówienie tego tekstu pod wzglêdem zastosowanego s³ownictwa oraz konstrukcji gramatycznych. Po tym - pozostaje ju¿ tylko i wy³±cznie przerabianie æwiczeñ maj±cych za cel utrwaliæ nowe s³ownictwo i ca³± gramatykê. I to wszystko.

Je¶li to mia³oby byæ skuteczne, to dlaczego po 7 latach takiej nauki w dalszym ci±gu ucieka³em na widok ¿ywego i mówi±cego [pó³ biedy, je¶li do kogo¶ innego] Anglika?

Czy szko³a jêzykowa jest w³a¶ciwym rozwi±zaniem?


W miêdzyczasie wydawa³o mi siê, ¿e znalaz³em rozwi±zanie mojego problemu. Skoro nie mogê nauczyæ siê jêzyka w szkole, to zapiszê siê na kurs do szko³y jêzykowej i bêdzie po sprawie. Z przera¿eniem stwierdzi³em, ¿e lekcje w szkole jêzykowej nie odbiegaj± w jaki¶ zasadniczy sposób od tego, do czego zosta³em przyzwyczajony w swojej szkole. Po prostu, jest inna forma tego samego, co oferuj± szko³y pañstwowe, z t± zasadnicza ró¿nic±, ¿e w szkole jêzykowej zajêcia prowadzi przewa¿nie obcokrajowiec dla którego nauczany jêzyk, jest jêzykiem ojczystym. Dziêki temu uczniowie uzyskuj± dostêp do realnej, ¿ywej i naturalnej wymowy danego jêzyka. To, jest oczywi¶cie wielki plus.

Mimo tego i tak efekty nauczania w szkole jêzykowej mnie nie zadowala³y, a s±dz±c po obserwacjach i rozmowach z innymi uczestnikami kursu - wcale nie jestem w tym jakim¶ wyj±tkiem.

Dlaczego tylko niektórzy nie maj± problemów z jêzykiem angielskim?


Zapewne zauwa¿y³e¶, ¿e niewa¿ne, czy w szkole pañstwowej, czy jêzykowej, by³y osoby, które u¿ywa³y jêzyka angielskiego bardzo sprawnie i o których mo¿na by³o powiedzieæ, ¿e znaj± ten jêzyk. Co ciekawsze te osoby nie korzysta³y z innych materia³ów, ni¿ te do których ja posiada³em dostêp. To zrodzi³o we mnie przekonanie, ¿e co¶ naprawdê nie jest tak.

Ponadto, spotyka³em, czy s³ysza³em o tzw. poliglotach, czyli ludziach ze znajomo¶ci± kilku jêzyków obcych. Z tego wniosek, ¿e tych wszystkich obcych jêzyków [nie tylko angielskiego] mo¿na siê nauczyæ - trzeba tylko wiedzieæ jak.

No w³a¶nie: JAK?


Wicej informacji
Cena: 19.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Nauka jêzyków obcych

Business English dla ka¿dego (24.97z)
Matura ustna z jêzyka angielskiego (19.97z)
Jêzyk angielski (19.97z)
Angielskie czasy (19.97z)
Angielskie przyimki (prepositions) (9.97z)
SuperMemo 98 Skuteczna nauka angielskiego (0.00z)
Pu³apki i ciekawostki jêzyka niemieckiego (14.97z)
Hiszpañskie s³ówka (19.97z)
Mowa zale¿na jest prosta! (19.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne i Angielskie przyimki (15.90z)
Strona bierna jest prosta! (19.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne (9.97z)
Okresy warunkowe s± proste! (19.97z)
W³oskie s³ówka (9.97z)
Niemieckie s³ówka (9.97z)
Szybka nauka jêzyków obcych (29.90z)
Wyra¿enia przyimkowe w jêzyku angielskim (14.97z)
Angielskie zwroty (14.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej